GSS logga

Gefle Segel Sällskap Stadgar

Gefle Segel Sällskap Stadgar

GSS Stadgar

Beslutade årsmöte december 2010 Ändrade på årsmötet den 3 dec 2012. Ändrade på vårmötet 25 april 2013. Ändrat på vårmötet 20 april 2016 §10, Ändrat vid vår och höstmöte 2017.

GEFLE SEGEL SÄLLSKAP, GSS, stiftades den 27 februari 1880.

Kapitel 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål
GSS ändamål är att utveckla skickligheten i att sköta och manövrera segelbåtar (med segelbåt avses i dessa stadgar även segelbräda), genom övnings- och kappseglingar ge tillfälle för medlemmar att jämföra båtar och seglings- och manöverskicklighet, väcka och fördjupa intresset för segling och sjömanskap hos barn och ungdomar, inom andra angränsande områden öka intresset för idrotten på sjön och befrämja umgänge och sammanhållning mellan medlemmarna. I syfte att främja ändamålen och medlemmarnas ideella intressen kan GSS äga, hyra och förvalta båtar, fastigheter, varv, hamnanläggning och klubbhus.

§ 2 Säte
GSS har sitt säte i Gävle Kommun.

§ 3 Organisationstillhörighet
GSS är anslutet till Svenska Seglarförbundet (SSF) och ingår därmed i Sveriges Riksidrottsförbund (RF). GSS är också anslutet till Gästriklands Seglarförbund (GSF) och ingår därmed i Gästriklands Idrottsförbund (GäIF).

§ 4 Beslutande organ
Årsmötet, vårmötet, extra årsmötet och styrelsen är GSS beslutande organ. Styrelsen beslutar under tid där års-, vår- eller extra årsmöte inte är samlat.

§ 5 Firmateckning, Verksamhets och räkenskapsår
Föreningens firma tecknas av styrelsen, ordföranden eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller en eller flera särskilt utsedda personer. Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 6 Stadgetolkning
Medlem som inte anser att styrelsens tolkning av stadgarnas innebörd är riktig får överlämna frågan för prövning av årsmötet. Där direkt hänvisning till Riksidrottsförbundets eller specialidrottsförbunds stadgar finns gäller dessa. Dessa förbunds stadgar ska också vara vägledande i tolkningsfrågor.

§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att vid ett årsmöte och ett höstmöte eller extra årsmöte minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar bifaller förslaget samt att förslaget meddelats i kallelsen till respektive möte.

§ 8 Upplösning
För upplösning av GSS erfordras att vid två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte, minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar bifaller beslutet samt att frågan varit kungjord i kallelsen till respektive möte. Kallelse till det andra av dessa möten får inte ske innan första mötet hållits. Beslut om upplösning av GSS ska innehålla anvisningar om hur GSS tillgångar ska användas för bestämt och idrottsfrämjande ändamål. Beslut om upplösning ska omedelbart delges GSF och SSF genom bestyrkta avskrifter av styrelsens och beslutande mötens protokoll och vara åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning.

Kapitel 2 MEDLEMSKAP

§ 9 Inträde
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 10 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem: Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna Har rätt till information om GSS angelägenheter Ska följa GSS stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom GSS Har inte rätt till del av GSS behållning eller egendom vid upplösning av GSS. Skall betala medlemsavgift senast den sista mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen den sista februari. Medlemsavgiften faktureras efter årsmötet. Arbetstids-avgifter, vinteruppställning och båtplatsavgifter faktureras i januari.

§ 11 Hedersmedlem
Medlem, som särskilt främjat GSS intressen eller bidragit till höjande av dess anseende, gynnat dess utveckling eller i övrigt gjort sig särskilt förtjänt, kan på styrelsens förslag och av årsmötet kallas hedersmedlem. Förslag kan också väckas från medlem, som skriftligen ska anmäla detta till styrelsen. Styrelsen avgör huruvida förslaget ska framläggas på årsmötet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 12 Utträde.
Ändrat på höstmötet den 2 september 2017 Medlem som önskar utträde ska skriftligen underrätta styrelsen. Han/hon är därmed skild från medlemskap om medlem inte har betalat medlemsavgift efter två påminnelser blir medlemmen automatiskt avförd ur medlemsregistret. Andra påminnelsen skickas med post och uteslutning sker efter 30 dagar från förfallodagen av påminnelsen.

§ 13 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen för uteslutning eller varning redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 14 Tävlingsrepresentation
Medlem bör representera GSS vid öppen kappsegling. Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte, i föreningens namn, delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av annan särskilt ansvarig för seglingsverksamheten. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, ska också SSF ge sitt samtycke, såvida inte SSF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till SSF, får medlemmen delta endast om SSF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Kapitel 3 SAMMANTRÄDEN

§ 15 Årsmöte
Årsmöte ska årligen hållas i februari månad i Gävle. Tidpunkt och plats för mötet bestäms av styrelsen. Styrelsen ska kalla medlemmarna genom utskick till den adress eller e-postadress som finns registrerad i medlemsregistret och anslag senast 14 dagar före mötet.

§ 16 Höstmöte.
Höstmöte ska årligen hållas i september månad i Gävle. Tidpunkt, plats och program bestäms av styrelsen. Styrelsen ska kalla medlemmarna genom utskick till den adress eller e-postadress som finns registrerad i medlemsregistret och anslag senast 14 dagar före mötet. Vid mötet ska styrelsens förslag till seglingsprogram för nästkomman säsong presenteras.

§ 17 Extra årsmöte
Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när så erfordras. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller när minst en tiondel av GSS röstberättigade medlemmar gör skriftlig framställning om detta. Extra årsmöte får besluta endast i fråga som föranlett mötets inkallande. Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte genom utskick till den adress eller e-postadress som finns registrerad i medlemsregistret och anslag senast 14 dagar före mötet och inom två månader från erhållen begäran om extra årsmöte.

§ 18 Beslutsmässighet
Års-, höst- och extra årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 19 Rösträtt
Rösträtt på års-, höst- och extra årsmöte tillkommer medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 18 år. Rösträtt får ske genom fullmakt. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på möten.

§ 20 Omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i §§ 7 och 8 angivna fallen (stadgeändring och upplösning) avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock ska val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av sammanträdets ordförande om denne är röstberättigad. Är sammanträdets ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 21 Frågor och styrelsens förslag till årsmöte och höstmöte
Såväl styrelsen som medlem får avge förslag att behandlas på årsmötet eller höstmötet. Fråga som väckts av röstberättigad medlem får företas till avgörande på års- eller höstmöte endast om den anmälts till styrelsen senast tre veckor före mötet. Styrelsen ska till årsmötet avge yttrande över förslaget.

§ 22 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§ 23 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska följande frågor tas upp till behandling: Årsmötets öppnande Fastställande av röstlängd för mötet Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringsmän, som vid behov även är rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll Fråga om mötets behöriga utlysande Fastställande av föredragningslista Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. Fastställande av medlemsavgifter Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år Val av styrelsens ledamöter och suppleanter i styrelsen, i enlighet med 25 §, för en tid av två år Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36, för en tid av ett år Behandling av inkomna frågor Övriga ärenden som styrelsen vill att årsmötet ska fatta beslut om

§ 24 Jäv
Ledamot i styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisorer.

§ 25 Styrelsens sammansättning. (Ändrat 25 april 2013)
Styrelsen består av ordförande samt 5-10 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Till styrelsen utses tre suppleanter. Vid val till styrelsen kan annan tid än två år bestämmas för att se till att halva styrelsen sitter kvar efter årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrandeoch förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

§ 27 Åligganden
Det åligger styrelsen, som ansvarar för föreningens angelägenheter och förvaltning när årsmötet eller höstmötet inte är samlat, att:

Verka för GSS ändamål och tillvarata dess intressen,
Verkställa års-, höst- och extra årsmötes beslut,
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
Ansvara för och förvalta föreningens medel,
Förbereda års-, höst- och extra årsmöte när så krävs,
Överlämna räkenskaperna för revision enligt kap. 6 § 35.
Ta fram förslag till seglingsprogram,
Föra medlemsregister,
Övervaka stadgarnas efterlevnad samt
För varje verksamhetsår justera och fastställa en för föreningen gällande arbetsordning.

§ 28 Överlåtande av beslutanderätt
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§ 29 Skiljas från uppdrag
Styrelseledamot kan av års-, höst- eller extra årsmöte skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han eller hon utsetts.

Kapitel 5 FÖRDELNING AV STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER

§ 30 Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på ordföranden, sekreteraren och kassören.

§ 31 Ordföranden
Det åligger ordföranden att:

Vara GSS officiella representant
Leda styrelsens sammanträden och arbete
Justera protokoll
Övervaka fattade besluts verkställande
Övervaka stadgarnas efterlevnad och tillvarata GSS intressen.

§ 32 Vice ordföranden
Det åligger vice ordföranden att biträda ordföranden och vid frånvaro överta dennes ansvar.

§ 33 Sekreteraren
Det åligger sekreteraren att:

Föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden
Registrera och förvara inkomna skrivelser
Administrera utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
Upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse

§ 34 Kassören
Det åligger kassören att:

Ta emot avgifter och anslag och verkställa alla utbetalningar för GSS, dock att utbetalningar ska attesteras av ordföranden
Attestera ordförandens utlägg
Söka externa bidrag
Föra fullständig bok över GSS räkenskaper
Årligen upprätta balans- och resultaträkningar
Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
Till betryggande belopp försäkra GSS idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter
Föra medlemsregister samt inventarieförteckning
Förvara GSS avtal

Kapitel 6 REVISION

§ 35 Revision
Styrelsens förvaltning och GSS räkenskaper revideras av två revisorer valda av årsmötet. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Räkenskaper och övriga handlingar (styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m.) ska överlämnas till revisorerna senast den 15 januari. Revisorerna ska avge sin berättelse senast den 31 januari.

Kapitel 7 VALBEREDNING

§ 36 Valberedning
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen ska senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Valberedningens förslag ska meddelas i så god tid att det kan skickas med kallelsen till årsmötet.

§ 37 Uppgifter
Det åligger valberedningen att upprätta förslag på kandidater till:

Styrelsen och suppleanter
Revisorer och revisorsuppleanter

Kapitel 8 SEKTIONER

§ 38 Bildande och nedläggning av sektion
För att driva särskilt omfattande och särskild verksamhet som stödjer föreningens ändamål kan föreningen bilda en sektion. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte, höstmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Vid beslut om sådan sektion ska också beslut om sektionsstyrelsens sammansättning och val av ledamöter ske. Styrelsen för föreningen ska utforma instruktion och eventuell delegation till sådan sektionsstyrelse.

Kapitel 9 ÖVRIGT

§ 39 Symboler
GSS standert är gul (PMS 116) och blå (PMS 301) med ett blått ”G” i det övre gula fältet och två gula ”S” i det blå fältet.

§ 40 Ikraftträdande
Dessa stadgar träder i kraft efter beslut enligt § 7 från och med vilken dag GSS tidigare stadgar upphör att gälla.

palstek
palstek
Visit Gavle push
hawet webbproduktion
BD logo bla CMYK
haegerstrands
handelsbanken
handelsbanken
haegerstrands
BD logo bla CMYK
Visit Gavle push
hawet webbproduktion

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga